Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 96 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 96 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Niektóre pliki w formacie pdf nie są dostępne cyfrowo (skany),
 • Nie wszystkie dokumenty posiadają właściwie zaznaczoną logiczną strukturę.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny (mają charakter promocji osiągnięć uczniów naszej placówki).
 • Niektóre grafiki zostały użyte jedynie jako dekoracje, nie niosące znaczenia.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników.

WYŁĄCZENIA

 • Niektóre pliki na stronie są niedostępne m.in. dlatego, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Parfianowicz
 • E-mail: jparfianowicz@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 259-41-85

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
 • Adres: https://sp96.ursynow.warszawa.pl
 • E-mail: sp96@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 259-41-85

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej mieści się przy ul. Sarabandy 16/ 22.

Dojście piesze do budynku jest wydzielone chodnikiem, sąsiaduje z parkingiem szkoły.
Parking nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego budynku można dostać się przez furtkę parkingu oraz przez furtkę główną szkoły.

Do drzwi głównych szkoły prowadzą 4 schody jednobiegowe z podjazdem.

Po lewej stronie drzwi, na wysokości 1,40 m, umieszczony jest dzwonek.

Wejście do budynku odbywa się z kontrolą dostępu.

Drzwi otwierają się ręcznie, ich szerokość umożliwia wjechanie osób na wózku.

Za drzwiami wejściowymi, w holu, po prawej stronie mieści się punkt informacyjny – portiernia.
Po lewej stronie w holu znajdują się schody prowadzące na I piętro korytarza,
na którym mieści się sekretariat szkoły i gabinet dyrektora.
Schody prowadzące na I piętro sąsiadują bezpośrednio ze schodami prowadzącymi do poziomu -1.

Dostęp do pomieszczeń na poziomie -1, 1, 2 wyłącznie schodami stałymi, bez oznaczeń dotykowych na stopniach i podłodze.

W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, za portiernią, na końcu korytarza.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

Informacje dodatkowe

UŁATWIENIA

Na stronie internetowej można używać podstawowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

Podjęto starania, by treści zamieszczone na stronie internetowej szkoły były dostosowane do wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i aktualnie trwają prace nad usuwaniem wszelkich barier z tym zwiazanych.

Skip to content