Przejdź do treści

WDŻ – Wychowanie do życia w rodzinie

  • przez
Informacja o sposobie realizacji, celach i programie dodatkowych zajęć edukacyjnych –  Wychowanie do życia w rodzinie,  w oparciu o podręcznik Teresy Król  „Wędrując ku dorosłości” ; 

Cele edukacyjne

Celem wychowania do życia w rodzinie jest ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

Treści zgodne z podstawą programową

1.Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.

2.Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.

3.Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.

4.Macierzyństwo i ojcostwo. Podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.

5.Ciąża, rozwój dziecka przed urodzeniem, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.

6.Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami. Identyfikacja z własną płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała.

7.Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania. Zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.

8.Higiena okresu dojrzewania.

9.Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.

10.Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.

11. Mass media: zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów TV.

12.Odpowiedzialność za własny rozwój – samowychowanie.

Osiągnięcia

1.Prawidłowe komunikowanie, rozwiązywanie konfliktów; empatia.

2.Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi; wyrażanie uczuć, asertywność.

3.Rozpoznawanie i rozumienie psychofizycznych przejawów dojrzewania.

4.Akceptowanie i poszanowanie własnego ciała oraz ochrona swojej intymności.

5.Aktywny udział w życiu rodziny.

6.Umiejętne korzystanie z mass mediów.

Rodzice mogą wyrazić na piśmie swój sprzeciw wobec udziału ich dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Informacje proszę składać w sekretariacie szkoły.

Poniżej plik do pobrania – oświadczenie rodzica w sprawie udziału dziecka w zajęciach WDŻ:
Oswiadczenie rodzica w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia – wychowanie do życia w rodzinie.pdf (221 KB)

Skip to content